จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสิริพร จังตระกุล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวาระการพิจารณาต่างๆ อาทิ การพิจารณาเสนอขออนุมัติ
จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอมัญจาคีรีเพิ่มเติม, การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำเสื้อกั๊กอาสาสมัครสภากาชาดไทย ให้ผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุประจำจังหวัดขอนแก่น, สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น