จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเข้าสู่หน้าฝนเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกมีการระบาด ร่วมรณรงค์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ทำความ
สะอาดดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำจัดลูกน้ำยูงลายและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2
ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร