จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมประชุม

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี