จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลกู้ชีพ รุ่นที่ 8
โดย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมดิโอวาเล่ย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี