จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนร่องคำ
“ เรียนดี มารยาทดี และเข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต” ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ทุนการศึกษาละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
โดยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนทุกคนให้ตั้งใจเรียน ขยันมั่นเพียรเพื่ออนาคตของตัวเอง
และคนในครอบครัว และชื่นชมการเป็น ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และเสียสละในการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเสมอมา

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์