จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย สมาชิกกาชาดและจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดง อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ ซึ่งมีคณะวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย กรรมการ
และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรแกนนำ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ