จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ ทีปรึกษา
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ณ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี กรณี
1.นางคณิต สุขจันทร์ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายทั้งหลัง) ได้รับเงินช่วยเหลือ
จำนวน 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
2.นายบัญญัติ เชื้อแก้ว บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายบางส่วน) ได้รับเงินช่วยเหลือ
จำนวน 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
3.นางอ่อน เสนาะเสียง บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายบางส่วน) ได้รับเงินช่วยเหลือ
จำนวน 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุบลราชธานี พมจ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี