จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานณ ห้องพระยารัษฎา
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง