จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง