กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นางมาลินี สวัสดิกุล
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโคราชฮอลล์ 1-2 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์