จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (IDMEX)
กรณีภัยจากคลื่นสึนามึ ณ บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง