จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขออนุมัติจากมูลนิธิ พอ.สว. พิจารณาสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานประชุมดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร