จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการประชุมพัฒนาแผนการดำเนินงานกาชาดจังหวัดน่าน และบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม
โรงแรมเทวราช เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้แก่เหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอ ตลอดจนการจัดทำร่างแผนงบประมาณประจำปี
2563 ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสภากาชาดไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ 5 แห่ง เข้าร่วมประชุม 150 คน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน