จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขอมติที่ประชุมอนุมัติตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์