จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการ " พัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการ "พัฒนาอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะวิทยาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย วิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย
มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เจ้าหน้าที่อำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และกำนัน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี