จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี