จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีเหรัญญิกเหล่ากาชาด
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ตามหลักพันธกิจ 8 ด้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ