จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อเวลา 09.00 น.
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม
นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดการอบรม “ทำดี... ทำง่าย... ให้เลือด” ตามโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปะการศึกษา
2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วยครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และพาณิชยการ
ในจังหวัดขอนแก่น และร่วมพิธีปิดการอบรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในเวลา 15.30 น.

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น