จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้จิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคาราวานฯ โดยมี
นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดทำ
โครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสื่อกลาง
ในการเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมทำ กิจกรรมในคาราวาน พม.ตรัง ให้การช่วยเหลือ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการในส่วนของการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมต้น
ของที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ การดูแลด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล และการให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค
แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 88 คน ได้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 95-99 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 18 คน
และคนพิการติดบ้านติดเตียง จำนวน 67 คน ดำเนินการในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม Social Smart City จำนวน 6 พื้นที่ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน การจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง วิทยาลัย
สารพัดช่างตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนโครงการ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง