จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวเขียด ยิ้มย่อง อยู่บ้านเลขที่ 41/4 ม.3 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
2. นางเขียด ดวงดับ อยู่บ้านเลขที่ 81/1 ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นายบิหลี สนหล๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 43/5 ม.1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวนคนละ 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง