จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวสุพรรณี ไกรทอง อยู่บ้านเลขที่ 82 ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นายอิ่ม นิลลออ อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.8 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวนคนละ 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง