จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม
ที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยทาง เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตประจำปี 2561 ขึ้น และมีผู้เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 , 16 , 24 
48 , 60 , 72 , 84 และ 96 ครั้ง ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 247 คน และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต จำนวน 38 หน่วยงาน ณ ห้อง
แก้วสมุยแกรนด์ ฮอลล์@แก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานฯ องค์กรฯ
เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี