จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
ปิดการอบรมโครงการ " พัฒนาอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562
โดยมีคณะวิทยาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย วิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้
นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
อำเภอเมืองฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี