จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงพันตรี เกิดโชค จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัว ของเด็กหญิงวรรวิศา ชัยณรงค์ ซึ่งเป็นเด็กในความดูแล
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อประเมินปู่และย่าเลี้ยง

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี