จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและคณะ
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สโมสรโรตารีเพชรบุรี สโมสรโรตารีชะอำ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานพระนามาภิไธย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้พิการ ณ หอประชุมวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี