จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุพื้นฐานของ กศน.อำเภอดอนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้อาสา
ยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ไปใช่ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนตาล และ จนท.กศน.อำเภอดอนตาล
ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร