จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบพวงหรีดให้แก่ ครอบครัวผู้มีอุปการะคุณที่บริจาคดวงตา
ให้กับศูนย์บริจาคดวงตา สภากาชาดไทยดำเนินการส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการต่อไป ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หลังจากนั้น
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุธาสินี โง้วสกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ร่วมงานฌาปนกิจผู้มีอุปการะคุณ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ วัดสระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี