จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสิริพร จังตระกุล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 โดยมีวาระการพิจารณาต่างๆ อาทิ การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, การพิจารณาเสนอขออนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอเพิ่มเติม, การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2562 เพื่อจัดอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุประจำจังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติม

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น