จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการ " พัฒนาอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 โดยมี
คณะวิทยาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย วิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าทราสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี