จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 สรุปรายงานการใช้จ่าย คัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค 3 ครั้งที่ 3/2562 พร้อมติดตามงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี