จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง