จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุม
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ทั้งนี้ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ได้จัดขึ้น
ตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาค ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภายในภาคไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 มีสมาชิกทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ เหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชรและอุทัยธานี โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย อีกทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 5จังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์