จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการออกตรวจเยี่ยม
และซักซ้อมการดำเนินงานก่งกาชาดอำเภอ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะพันธสัญญา(MOU) หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนายวิเชียร จูห้อง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์
ที่สภากาชาดไทยกำหนดในการจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมทั้งได้รับฟังรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ ชุมแสง
หนองบัว ตาคลี และลาดยาว ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้แนะนำชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์