จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย หลักสูตร”การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 6 คน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จากสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ