จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หาดอ่าวมะนาว ณ หาดอ่าวมะนาว
และทาสีรั้วมัสยิด บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวนมาก

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส