จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 11.10 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางละม่อม ไชยสิริ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านคำเขื่อนข้าว หมู่ที่ 13,14 ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ