จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.10 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ทำความสะอาดคลองห้วยซัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี บริเวณห้วยซัน (สวนพุทธอุทยานตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ)

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ