จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร " โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " โดยมีคณะวิทยากรจากสภากาชาดไทย ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการเข้าอบรมตามหลักสูตรทั้งสิ้น 52 คน

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี