จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รายงานการดำเนินงาน การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
สถานการณ์การใช้โลหิตของจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2562 การประชุมกรมการ
จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติราชการ ติดตามผลดำเนินงานของส่วนราชการ และมอบแนวทาง
การปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี