จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๑ ณ หัองประทุมลาภ
โรงแรมทวินโลตัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช