จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 11 เป็นประธาน การประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 (ภูเก็ต ชุมพร พังงา ระนอง กระบี่ นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
พร้อมด้วยเหรัญญิก เลขานุการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 11
ได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
สภากาชาดผู้แทนภาค 11 เป็นคนต่อไป ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี