จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 366 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านยุวกาชาดแก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปัตตานี จำนวน 53 คน
และมีเจ้าหน้าที่ วิทยากร จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนายุวกาชาดของจังหวัดปัตตานีให้เป็นยุวกาชาดที่ดีต่อไป
ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมผู้เข้าอบรม และผู้จัดอบรมร่วมร้องเพลง
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนปิดโครงการอบรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากทุกฝ่าย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี