จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง