จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง,นางกาญจนา จรูญสอน เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ,นายพรพนม จันทรเทพ เลขานุการเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดภาค ๑๒ (จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง ตรัง และจังหวัดปัตตานี) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ 28 มีนาคม 2562 ภาคกลางคืนมีการแสดงจากเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 และวันที่
29 มีนาคม 2562 นางชุตินธร ปานะดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้แทนจากสภากาชาดไทย ให้นโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่า และมี นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษหัวข้อ
" TREND การรับบริจาคโลหิต ในปัจจุบันและอนาคต

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง