จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเหรัญญิกจังหวัดปัตตานี
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายกเหล่ากาชาดและผู้แทนจังหวัดยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ตรัง
พัทลุง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
(MOU), โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอ, โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย, โครงการสร้างเสริม
สมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ, งานบริการโลหิต ฯลฯ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี