จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้
- เวลา ๑๓.๕๐ น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๙๓ ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านบูโกะ หมู่ที่ ๕ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
- เวลา ๑๕.๐๐ น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน ๓ ราย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
- เวลา ๑๕.๕๐ น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๕๐ ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่และประชาชน
ร่วมพิธี ซึ่งในการเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจครั้งนี้ ยังความปราบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชน
อย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี