จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปี 2561 โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา
สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดพัทลุง จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทั้งนี้ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561 ณ ห้องเพชรทอง โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง