จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.  นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาจังหวัดระยอง (สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ #และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุวกาชาด ร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาด/ ภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์พลาซ่า

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง