จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นางวันทนา ดำธรรม นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ให้แก่คณะที่ปรึกษาและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี (ชุดใหม่) เพื่อให้การทำงานตามพันธกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี