จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ ได้จัดโครงการ “ สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย ”
เพื่อให้เยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 30 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้อง สร้างความตระหนัก
ในการเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมลงพื้นที่ประสานงานการนำนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี